Menu

     ชั้นอนุบาล 1 ดาวน์โหลดภาพ                           
                                                          ชั้นอนุบาล 2 
ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวน์โหลดภาพ
  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2                ดาวน์โหลดภาพ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ดาวน์โหลดภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดภาพ

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดภาพ
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดภาพ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

กิจกรรมปี 2559

  31  ธันวาคม  2558        กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา  ราตรี ม่วง-ขาว                         ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม                             
   ภาคกลางคืน ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
     1   มกราคม  2559  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
  16   มกราคม  2559  กิจกรรมวันครู ปี  2559  001 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    

     ชั้นอนุบาล 1 ดาวน์โหลดภาพ                           
                                                          ชั้นอนุบาล 2 
ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวน์โหลดภาพ
  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2                ดาวน์โหลดภาพ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ดาวน์โหลดภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดภาพ

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดภาพ
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดภาพ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมภาพศิษย์เก่า ม่วง - ขาว

                         ปีการศึกษา  2558         ดาวน์โหลดภาพ                                    วันอำลาสถาบัน
   ปีการศึกษา  2557 ดาวน์โหลดภาพ        วันอำลาสถาบัน
   ปีการศึกษา  2556 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน              
   ปีการศึกษา  2555 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2554 ดาวน์โหลดภาพ                   วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2553 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2552 ดาวน์โหลดภาพ                   วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2551 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน
   ปีการศึกษา  2550 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2549 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2548 ดาวน์โหลดภาพ                           วันอำลาสถาบัน
                         
                         
                         
                         

Go to top