กิจกรรมปี 2559

  31  ธันวาคม  2558        กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา  ราตรี ม่วง-ขาว                         ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม                             
   ภาคกลางคืน ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
     1   มกราคม  2559  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
  16   มกราคม  2559  กิจกรรมวันครู ปี  2559   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
    ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
   31   มีนาคม  2560 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา  2559 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม