Menu

ภาพกิจกรรม ปี 2560

วัน เดือน ปี ชื่อกิจกรรม การเข้าถึงแหล่งจัดเก็บหรือ  URL
10  พฤษภาคม  2560 การปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  
10  พฤษภาคม  2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
1  มิถุนายน  2560 กิจกรรมนักเรียน สภานักเรียน  
3  มิถุนายน  2560 กิจกรรมโครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม             ภาพ กิจกรรม
8  มิถุนายน  2560 กิจกรรม วันไหว้ครู             ภาพ กิจกรรม
14-15  มิถุนายน  2560   กิจกรรม คุณธรรม นำชีวิต             ภาพ กิจกรรม
     
     
     
     

 

 

     ชั้นอนุบาล 1 ดาวน์โหลดภาพ                           
                                                          ชั้นอนุบาล 2 
ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวน์โหลดภาพ
  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2                ดาวน์โหลดภาพ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ดาวน์โหลดภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดภาพ

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดภาพ
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดภาพ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมภาพศิษย์เก่า ม่วง - ขาว

                         ปีการศึกษา  2558         ดาวน์โหลดภาพ                                    วันอำลาสถาบัน
   ปีการศึกษา  2557 ดาวน์โหลดภาพ        วันอำลาสถาบัน
   ปีการศึกษา  2556 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน              
   ปีการศึกษา  2555 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2554 ดาวน์โหลดภาพ                   วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2553 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2552 ดาวน์โหลดภาพ                   วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2551 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน
   ปีการศึกษา  2550 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2549 ดาวน์โหลดภาพ                 วันอำลาสถาบัน 
   ปีการศึกษา  2548 ดาวน์โหลดภาพ                           วันอำลาสถาบัน
                         
                         
                         
                         

กิจกรรมปี 2559

  31  ธันวาคม  2558        กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา  ราตรี ม่วง-ขาว                         ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม                             
   ภาคกลางคืน ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
     1   มกราคม  2559  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  ครู................. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
  16   มกราคม  2559  กิจกรรมวันครู ปี  2559   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม    
    ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  
   31   มีนาคม  2560 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา  2559 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  

     ชั้นอนุบาล 1 ดาวน์โหลดภาพ                           
                                                          ชั้นอนุบาล 2 
ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ดาวน์โหลดภาพ
  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2                ดาวน์โหลดภาพ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ดาวน์โหลดภาพ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ดาวน์โหลดภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดภาพ

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดภาพ
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดภาพ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Go to top