Menu
                                                                                ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วง  
       
   เมื่อวันที่  29  เมษายน  2506  คณะครูพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นบนที่ดินของโรงเรียน จำนวนเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  32  ตารางวา โดยก่อสร้างแบบ  ป. 1 ซ.  ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  60,000  บาท ทำการต่อเติมจนแล้วเสร็จเมื่อ วันที่  10  เมษายน  2507  
       
      เมื่อปี 2539 พระศรีธีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส  (ปัจจุบัน"พระราชโมลี" ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส) ได้บริจาคเงินก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในโรงเรียน ต่อมาท่านได้พบความยากลำบากในการเรียนเนื่องจากอาคารเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งอาคารเรียนหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจนใช้งานไม่ได้ จึงเมตตาบริจาคเงินจัดสร้างอาคารเรียนแบบพัฒนาชุมชน ขนาด 1 ชั้น 2 ห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 -2   
      
      ถึงกระนั้นโรงเรียนก็ยังขาดแคลนห้องเรียนเหมือนเดิม เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยูขนาด 3 ห้องเรียน ชำรุดมากจนใช้การไม่ได้ ท่านจึงได้รวบรวมปัจจัยจากศิษยานุศิษย์ ญาติธรรมจากต่างประเทศและในประเทศ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 2  ชั้น 8 ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ครู - นักเรียน ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ฐานเสาธง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รวมค่าก่อสร้างประมาณ 3 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2540   
       
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหมู่บ้านในเขตบริการ (เฉพาะในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา)  จำนวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านหนองม่วง หมูที่ 4 บ้านโคกอิสระ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 และบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ 23  จำนวนครัวเรือน  425  ครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงอีกส่วนหนึ่งด้วย  
      
   
   

 

 

 

Go to top