Menu

สถิติจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2558 

        ระดับชั้น          จำนวนนักเรียน       ู                     ครูประจำชั้น                            หมายเหตุ                    
 ชาย หญิง  รวม 
อนุบาล 1    9  10  19  นางปิยวัฒน์      มณีเฉลิมวงศ์          
อนุบาล 2   14   12  26  นางกิตติยา       จ่าภา  
รวมระดับอนุบาล   23
 22 
 45
   
ประถมศึกษาปีที่ 1/1               11  12   23   นางอรุณลักษณ์  พื้นบน  
ประถมศึกษาปีที่ 1/2   10  10   20   นางรัตนา          สมภักดี  
ประถมศึกษาปีที่ 2   12  13   25   นายประจักษ์      กองสุข  
ประถมศึกษาปีที่ 3/1   10  12   22   นางวรรณระพี     พิทยานันท์  
ประถมศึกษาปีที่ 3/2    8  10   18   นางจิราพร        จะรอนรัมย์  
ประถมศึกษาปีที่ 4   10  13   23   นางสาวจามจุรี    อยู่ดีรัมย์  
ประถมศึกษาปีที่ 5   12   8   20   นายทรงศักดิ์      อาจเดช  
ประถมศึกษาปีที่ 6   13  12   25   นายไพโรจน์      วังโณ  
รวมระดับประถมศึกษา   86  90  176     
       รวมทั้งสิ้น 109  112  221     

Go to top