Menu

สถิติจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2557 

        ระดับชั้น          จำนวนนักเรียน       ู                     ครูประจำชั้น                      หมายเหตุ            
 ชาย หญิง  รวม 
อนุบาล 1   14  11  25  นางปิยวัฒน์      มณีเฉลิมวงศ์          
อนุบาล 2    13   17  30  นางกิตติยา       จ่าภา  
รวมระดับอนุบาล   27
 28 
 55
   
ประถมศึกษาปีที่ 1               15  14   19   นางอรุณลักษณ์  พื้นบน  
ประถมศึกษาปีที่ 2/1    9  10   19   นางรัตนา          สมภักดี  
ประถมศึกษาปีที่ 2/2    9  10   19   นายประจักษ์      กองสุข  
ประถมศึกษาปีที่ 3    8  13   21   นางวรรณระพี     พิทยานันท์  
ประถมศึกษาปีที่ 4   12    8   20   นางจิราพร         จะรอนรัมย์  
ประถมศึกษาปีที่ 5   14  12   26   นายทรงศักดิ์      อาจเดช  
ประถมศึกษาปีที่ 6   14  11   25   นายไพโรจน์      วังโณ  
รวมระดับประถมศึกษา   81  78  159     
       รวมทั้งสิ้น  108  106  214     

Go to top