Menu

 

     ชื่อ-สกุล นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร
 ตำแหน่งเลขที่  7593
 ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (งานประดิษฐ์-งานช่าง)
 วุฒิ/วิชาเอก ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                           
 ประสบการณ์            

ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง/ช่วยราชการสปอ.สตึก(ผู้ชำนาญการก่อสร้าง)         

/ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง                                       

 โทรศัพท์ บ้าน - / มือถือ 08-99453246
 Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Blogger 
 หมายเหตุ    หน.งานบริหารงานทั่วไป ,หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ,Webmaster                    


  ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์  วังโณ
ตำแหน่งเลขที่ 7621
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                          .
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ บ้าน 044-7890980 มือถือ 08-19662674
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ งานบริหารงบประมาณ  งานวิชาการ


ชื่อ-สกุล นายทรงศักดิ์  อาจเดช
ตำแหน่งเลขที่  7984
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (สาขาสุขศึกษา พลศึกษา)                                         .  
วุฒิ/วิชาเอก ศษ.บ.(สังคมศึกษา)สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
สอนระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 5  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ 083 374 4827
Mail  no
หมายเหตุ งานบริหารงานทั่วไป ชื่อ-สกุล นายประจักษ์  กองสุข
ตำแหน่งเลขที่ 10008
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการ 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(เกษตรกรรม) สถาบัน วิทยาลัยราชภัฎบัรีรัมย์                                                      . 
สอนระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 2  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ 088 466 8514
Mail
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่พัสดุชื่อ-สกุล นางกิตติยา   จ่าภา
ตำแหน่งเลขที่ 7670
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ภาษาไทย)
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(นาฏศิลป์) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์                                                               .
สอนระดับชั้น        อนุบาล 2 
โทรศัพท์ 0815499332
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน  2560

ชื่อ-สกุล นางอรุณลักษณ์   พื้นบน
ตำแหน่งเลขที่ 7588
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)                                        . 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(ประวัติศาสตร์) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น         ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ 0896244941
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561 
ชื่อ-สกุล นางวรรณระพี   พิทยานันท์
ตำแหน่งเลขที่      10007
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (งานประดิษฐ์)
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์                                                         .
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ 0872468691
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ งานกีฬา/คณะกรรมการกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม


  ชื่อ-สกุล นางปิยวัฒน์  มณีเฉลิมวงศ์                                                                 
ตำแหน่งเลขที่ 8234
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก  ค.บ.(ประถมศึกษา)  สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์                                                              
สอนระดับชั้น อนุบาล 1
โทรศัพท์ 0818791632
Mail               
หมายเหตุ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน  2560

ชื่อ-สกุล นางรัตนา   สมภักดี
ตำแหน่งเลขที่      2272
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)                                        . 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(เกษตรศาสตร์) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ป.1/2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ 084 476 2811
Mail  
หมายเหตุ งานบริหารงานทั่วไป/อาหารกลางวัน

  ชื่อ-สกุล นางโสภา  ศรีทอง
ตำแหน่งเลขที่     
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)                                        . 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(สังคมศึกษา) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ป.5/2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์ 081 389 8531
Mail  
หมายเหตุ งานบริหารงบประมาณ/งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวจามจุรี   อยู่ดีรัมย์
ตำแหน่งเลขที่       7589
ตำแหน่ง ครู/ครู                                       . 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(ภาษาไทย) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ป.4/1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์  087 900 2846
Mail  
หมายเหตุ งานบริหารงบประมาณ/งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวเต็มศิริ  คงศรี
ตำแหน่งเลขที่     
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                       . 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(ปฐมวัย) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น อนุบาล 2
โทรศัพท์ 093 447 6751
Mail  
หมายเหตุ งานบริหารงบประมาณ/งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวนัฐธิดา   สะเดา
ตำแหน่งเลขที่     
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                   . 
วุฒิ/วิชาเอก วท.บ.(วิทยาศาสตร์) สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอนระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์
Mail  
หมายเหตุ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป

  ชื่อ-สกุล นางสาวจุติมาภรณ์  ชะนุติรัมย์
ตำแหน่งเลขที่       
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                   . 
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
โทรศัพท์  061 1022331
Mail  
หมายเหตุ งานวิชาการGo to top