Menu

 ธันวาคม 2553 -  ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์
ตำแหน่งเลขที่  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก ค.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์                                           
ประสบการณ์

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า/รองผอ.โรงเรียนบ้านร่อนทอง/รองผอ.โรงเรียนบ้านสตึก
/ผอ.โรงเรียนวัดวนาสันต์/ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด/ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ทรศัพท์ มือถือ 099 598 4613
Mail  
หมายเหตุ

 อดีตผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ

sompoung.jpg 
ชื่อ-สกุล นายสมพวง  ใสงาม
ตำแหน่งเลขที่  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก ค.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์                                           
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

30  กันยายน  2553

ทรศัพท์ มือถือ 08-98482256
Mail  
หมายเหตุ
Jumnong.jpg 
ชื่อ-สกุล นายจำนงค์  สนหอม
ตำแหน่งเลขที่  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญ
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ.(ประถมศึกษา) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์                               
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

30  กันยายน  2553

ทรศัพท์ มือถือ
Mail  
หมายเหตุ
Go to top