Menu
 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
และ แสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558ในกำหนดการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

     เวลา 21.00 น. ออกเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 

     เวลา 05.30 น. ถึงวัดอาฮงศิลาวาส ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
     เวลา 8.00 น. ทำบุญที่วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก หลวงปู่จวน กุลเชฎโถ)
     เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
     เวลา 13.00 น. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
     เวลา 16.00 น. เข้าที่พัก ที่ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ
     เวลา 18.00 น. งานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการปี 2558

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 
     เวลา 08.30 น. ออกจากโรงแรมที่พัก

     เวลา 10.30 น. ทำบุญที่วัดโพธิ์ชัย กราบนมัสการหลวงพ่อพระใส
     เวลา 12.00  น. เยี่ยมชมตลาดผ้าน่าข่า
     เวลา 14.00 น. กราบพระธาตุของพระอริยสงฆ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโณ ที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
     เวลา 21.00  น. กลับถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดยสวัสดิภาพ

รายชื่อผู้บริหาร สพป.บุรีรัมย์เขต 4 ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558
     1. นายปิยเชษฐ์  จันภักดี            รองผอ.สพป.บร.4
     2. นายสมชัย  สินไธสง              รองผอ.สพป.บร.4
     3.นายมาโนช  ติณนรเศรษฐ์        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     4.นายละมัย  โพธิภักดีกุล           ผอ.รร.บ้านหนองนกเกรียน อ.สตึก
     5.นายธงชัย  สนหอม                ผอ.รร.บ้านร่อนทอง
     6.นายมาโนช  มโนบาล            ผอ.รร.บ้านละกอ
     7.นายอุดมทรัพย์  สวงรัมย์        ผอ.รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์
     8.นายนิติธร  เดชณรงค์พร         ผอ.รร.บ้านหนองไทร
     9.นายประเสริฐ  แนวไธสง        ผอ.รร.วัดท่าเยี่ยม
   10.นายเฉลิมชัย  ปัดสา            ผอ.รร.วัดเทพรังสรรค์
   11.นายสมพงษ์  เสนาสังข์         ผอ.รร.บ้านแคน
   12. นายเกษมสิทธิ์  ภักดี           ผอ.รร.วัดสระบัว
   13. นาประหยัด  เลไธสง            ผอ.รร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์
   14. นายอภิสิทธิ์  มนัสศิลา          ผอ.รร.วัดไพรงาม
   15.นายไพบูลย์  บุญที             รองผอ.รร.สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
   16.นายประเสริฐ  เสริมราษฎร์     รองผอ.รร.บ้านหนองใหญ
และ 17.นายอดิศร  บุญสอน          ผอ.รร.บ้านนาลาว (ลาออกจากราชการ)**

 
   
  ภาพกิจกรรม : กล้อง ผอ.ทานิน / กล้อง ผอ.สมภาร  

 

Go to top