Menu

 

   

       วันนี้ (7 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.49 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครบรอบ 8 ปี การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา ณ ศูนย์บริการการศึกษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอสตึก และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรม โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.49 น. นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประจำอาสนะสงฆ์ ณ บริเวณห้องประชุม
                    ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียติพร้อมกัน ณ ศูนย์บริการการศึกษา
                    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
                    พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล/ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน/เจริญพรพุทธมนต์
                    ถวายภัตตาหาร/จตุปัจจัยไทยธรรม
                    พระสงฆ์อนุโมทนา /กล่าวสัมโมทนียกถา
                    เสร็จพิธี/คณะสงฆ์เดินทางกลับ
                    ประธานในพิธีพบปะเพื่อนครู
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน


       ในส่วนของศูนย์บริการการศึกษานั้น ได้มีการย้ายสำนักงาน ถึง 3 ครั้งด้วยกัน และมติที่ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ชมรมผู้
บริหารสถานศึกษาอำเภอสตึก ชมรมครูสตึกและองค์กรต่างๆ ให้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาต่อไป ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

       จาการจัดกิกจรรมในวันนี้ สามารถระดมทุนจากครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดที่มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนใน การพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ตลอดจนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป รวมทั้งสิ้น 51,139 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)


       จากการปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา การดำเนินการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า มีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอำเภอสตึก และอำเภอแคนดงซึ่งเป็นอำเภอที่มีโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่ ความหลากหลายของบริบทพื้นที่ สภาพทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม


    จากการที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการนำของ นายณรงค์ แผ้วพลสง ได้มีนโยบายพัฒนาผู้บริหาร
และครู ตามโครงการ “ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู” ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบาย คิดอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการให้บริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) เพื่อให้บริการโรงเรียนในสังกัด อำเภอสตึกและอำเภอแคนดง ตลอดจนอำเภอและโรงเรียนใกล้เคียง


       เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มี|พิธีเปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service Center) อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 (ทิศตะวันออก) โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


       ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จนถึงปัจจุบัน

       ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ได้ย้ายที่ตั้งจากโรงเรียนสตึก มาอยู่ที่ อาคารศูนย์วิทยบูรณาการโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) วันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

       ต่อมาทางเทศบาลตำบลสตึก ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ ถนนประชาจัดสรร ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ 1 ไร่ โดยแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอสตึก

     ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ครบรอบ 9 ปีการจัดตั้ง สพฐ. ได้ย้ายสำนักงานฯ มาไว้ ณ ที่ปัจจบัน โดยมติของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ เป็น ศูนย์บริการการศึกษา (Educational Service Center) ขึ้นตรงต่อกลุ่มอำนวยการ จนถึงปัจจุบัน

 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

แบ่งปัน :  |ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|

   
         
Go to top