Menu
 

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดโรงเรียนที่จะประเมิน เขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน โดยจะประเมินเป็นระยะ ตามกำหนดการของ สพฐ.    
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านสตึก และโรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็นโรงเรียนรับการประเมิน และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย นายมานะ เตียวแซ นายวัชรพงษ์ โฮมแพน นางสาวเฟย ฤดีใจ  
นายศราวุธ แช่มเมืองปัก และนางสาวกาญจนา ขุนทอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล ให้คำชี้แนะแก่โรงเรียนที่รับการประเมิน
             ในการติดตามครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยนายศักดา จันทรฝอย นายพรสวสดิ์ อาษากิจ นายสนิท เกไธสง พร้อมด้วยทีมงาน ITC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มาร่วมต้อนรับในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ โรงเรียนได้นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการจัดโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมครบทุกชั้นเรียนในโอกาสต่อไป

 
     
     
   
   
   
   
   
Go to top