Menu
                  เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558  งานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้นักศึกษามาออกค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน นำโดยอาจารย์พรภวิษย์  ชะนวนชัย และคณะรวม 106  คน ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 ได้จัดส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
                1. โรงเรียนบ้านโคกก่อง   จำนวน 41  คน
                2. โรงเรียนบ้่านดงยายเภา จำนวน 40  คน
                3. โรงเรียนบ้านปลัดมุม    จำนวน 10  คน
                และโรงเรียนบ้านหนองม่วง จำนวน 67  คน
   
                รวมคณะครู 
 26 คน         รวมทั้งสิ้น 184  คน 

                จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สร้างประสบการณ์ตรง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET
                พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมาร่วมเป็นเกียรติ

การดำเนินการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับการแบ่งกลุ่ม เข้าฐานการฝึก/ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มีกิจกรรมฝึกทักษะทางการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ  เพลง เกม  ตลอดทั้งวัน นักเรียนได้รับของขวัญรางวัลมากมายจากวิทยากร ภาคกลางคืนมีกิจกรรมแสดงของนักเรียนและนักศึกษา วันปิดค่ายมีกีฬาสานความสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญให้คณะวิทยากร ประชาชน ผู้ปกครองให้ความสนใจและมาร่วมสังเกตการณ์ทั้งสองวันหนึ่งคืน ทั้งนี้จากการสอบถามนักเรียน คณะวิทยากร ครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความรู้ ความสุขทุกคน วิทยากรชื่นชมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมว่ามีความรู้ด้านภาษา กล้าแสดงออก และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ
 
  ข่าว : แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร  ภาพ :  วรรณระพี  พิทยานันท์  
  DSC07688   
   DSC07696  
   DSC07701  
   DSC07707  
   DSC07717  
     
 

ดาวน์โหลด

ลิงก์ภาพ : ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 1
               ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 2
โครงการ : 
คำสั่ง-หนังสือราชการ : 

 
     
     
Go to top