Menu
 
                   
                        วันพฤหัสบดีที 2  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 หลังจากเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2559  ในปีนี้มีผู้ปกครองในเขตและนอกเขตบริการของโรงเรียน มีความไว้วางใจได้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น  242  คน เพิ่มจากปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 221  คน 
                       โรงเรียนบ้านหนองม่วงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีนายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำการ  10  คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการ 1  คน  คณะครูมีความตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ควาสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ จนได้รับรางวัลจำนวนหลายรายการ  เช่น ด้านกีฬา สามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเกมส์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประจำปี  2558  เกมส์ครอสเวิร์ด ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประเทศ ปี 2558  ผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ จัดอยู่ในอันดับ 2  ของเขตพื้นที่ จากจำนวน 194  โรงเรียน

Go to top