Menu
 
                   
                        วันพฤหัสบดีที 8  มิถุนายน  2560  โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 หลังจากเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม  2560  ในปีนี้มีผู้ปกครองในเขตและนอกเขตบริการของโรงเรียน มีความไว้วางใจได้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น  278  คน เพิ่มจากปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 248  คน 
ความสำคัญของการไหว้ครู        
                       โรงเรียนบ้านหนองม่วงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีนายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำการ  10  คน   พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 1  คน  คณะครูมีความตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ควาสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ จนได้รับรางวัลจำนวนหลายรายการ ดังนี้
                       1.  ด้านกีฬา สามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัล
                            รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ระดับประถมศึกษา
                            รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงระดับประถมศึกษา  
                       2.  ด้านวิชาการ ได้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัล จำนวน 2 รายการ ดังนี้
                            รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                            รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมคอมพิวเตอร์ E-book ระดับชั้น ป.4-6
                        3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของเขตพื้นที่ จากจำนวน 194  โรงเรียน


การแข่งขันกีฬา "ประถมลุ่มนำ้มูลเกมส์"
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต-ระดับภาค       เกียรติบัตร E-book    เกียรติบัตรคิดเลขเร็ว
                                                                             
                                                                               ผล O NET ปี 2559 (กลุ่มสตึก1)

 
Go to top