Menu

                  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านหนองม่วง มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานฝ่ายเตรียมสถานที่ โดย ดร.จำปา จันทะสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายและคณะ ได้ประชุมวางแผน เพื่อจัดหาโรงเรียนสำหรับรองรับโรงเรียนต่างๆที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยจังหวัดได้กระจายสนามแข่งขันไปอำเภอรอบนอก เพื่อลดความแออัดและปัญหารถติด
                  อำเภอสตึกซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันสาระการงานอาชีพ ในส่วนของการจัดเตรียมที่พักสำหรับแขกผู้มาเยือน  คณะกรรมการจัดหาสถานที่ได้ประสานงานโรงเรียน วัด และเอกชน เพื่อสำรองที่พักให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าแข่งขันตลอดจนผู้ติดตาม ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเข้าพักตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

 

Go to top