Menu

 

   

ด้วยจังหวัดบุรีรีมย์ได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์ฯ และจังหวัดสุรินทร์ว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีกำหนดจะเสด็จ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

       1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.55 น. เสด็จเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก) และประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมอมารี บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ประทับแรม 1 คืน
       2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.15 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอมารี ไปเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ ในพระราชดำรในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ในห้วงเวลาบ่าย

       จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเสรี สีหไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายคมสัน รกขิตกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ พลตำรวจตรีสุวรรณ เอกโพธิ์ ผู้บังคับการตรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด องค์กรทุกภาคส่วน ร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี

       ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับเสด็จ


ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์

   
          
          
Go to top